Up

DELEGATES

 

Liu Dong Yun Lu Hong Liu Mao Sen 
 53 years old  45 years old 69 years old
Female Female Male
Gu Gui Lan  Li Qing Yi  Chen Su Mei 
66 years old 55 years old 49 years old
Female Male Female

Lu Qing Hai 

Lu Qing Hai

Wen Dian Ji

40 years old 40 years old 64 years old
Male Male Male

Zhang Wang Zhi

Dong Shi Chang

Lu Jing Shen

50 years old 65 years old 57 years old
Male Male Male

Wong Gui Zhi

Luan Shu Qin 

Wong Xiu Mei 

51 years old 65 years old 58 years old
Female Female Female

Guo Xiu Qing

Wu Yu Bing

Wang Yan

59 years old 49 years old 49 years old
Female Female Female
  

Return to WatSaKeow's Home


Copyright 2000 XPM.COM
All Rights Reserved